Shopping Cart : is empty
Home  
  Books by : Xenaki-Sakellariou, A.

Peinture en Metal a l'epoque Mycenienne: Incrustation Damasquinage Niellure

by: Xenaki-Sakellariou, A. Chatziliou, Chr.

  • Ekdotike Athenon, Athenes, 1989

Price: 29,00 EURO

(in stock)
 

ΟΙ ΘΑΛΑΜΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑ (1887-1898) / Hoi thalamotoi taphoi ton Mykenon : anaskaphes Chr. Tsounta, 1887-1898 / Les tombes a chambre de Mycenes. Fouilles de Chr. Tsountas (1887-1898)

by: ΞΕΝΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Α. / Xenaki-Sakellariou, A.

  • , ΑΘΗΝΑ / Athens, 1985

Price: 89,00 EURO

(in stock)
 

Etudes Cretoises Tome X: Les Cachets Minoens de la Collection Giamalakis

by: Xenaki-Sakellariou, A.

  • Paul Geuthner, Paris, 1958

Price: 94,00 EURO

(in stock)