Shopping Cart : is empty
Home   |    Publications of the Centre for Odyssean Studies of Ithaca / ISSN 1105-3135  

ΟΜΗΡΙΚΑ / Homerica : ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996) / Proceedings of the 8th International Symposium on the Odyssey

by:

SOLD
 
Category: Publications of the Centre for Odyssean Studies of Ithaca / ISSN 1105-3135
Code: 20241
ISBN-13: 9789608509337 / 978-960-85093-3-7
ISBN-10: 9608509335 / 960-85093-3-5
Publisher: Centre for Idyssean Studies / ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Publication Date: 1998
Publication Place: Ithaca / ΙΘΑΚΗ
Binding: Paper
Pages: 427
Book Condition: New

Oμηρικά. Homerica. Proceedings of the 8th International Symposium on the Odyssey, Ithaca 1998 (p. 427) (ISSN 1105-3135, ISBN 960-85093-3-5) 25
Περιεχόμενα / Contents
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Μάχης Παΐζη-Αποστολοπούλου 7
Francisco Rodriguez Adrados, Μυθικές, μυκηναϊκές και σύγχρονες του Ομήρου
θαλασσοπορίες στην Οδύσσεια 13
Les navigations mythiques, mycéniennes et de l?âge d?Homère dans
l?Odyssée (Summary) 29
Tilman Krischer, Γιατί δεν έχουμε χρονογραφική εποποιία του Τρωικού πολέμου; 31
Why is there no chronographic Epic about the Trojan War? (Summary) 40
Wolfgang Kullmann, Η Ιλιάδα του Ομήρου και η ιστορική παράδοση 43
Homers Iliad und die historische Tradition (Summary) 54
Δ. Ν. Μαρωνίτης, Αοιδός –Αφηγητής – Ποιητής: Εσωτερική Ποιητική της Οδύσσειας 57
Aoidos – Narrator – Poet: The internal poetics of the Odyssey (Summary) 74
Λάμπρος Πόλκας, Ο ύπνος στα ομηρικά έπη: Γενικές παρατηρήσεις στην
τυπολογία και λειτουργία του 77
Sleep in the Homeric Epics: General Observations in its Typology and Function
(Summary) 88
Dieter Lohmann, Το νησί της Καλυψώς: Ομφαλός θαλάσσης 89
Kalypso?s Island – Omphalos Thalasses (Summary) 99
Έλενα Walter – Καρύδη, Λειτουργία και ιδιαιτερότητα του πρώιμου ελληνικού
γραπτού λόγου 103
Towards defining the Function and peculiarity of Early Greek Literacy (Summary)
Irene de Jong, Homeric Epitaphs and Narrative Situation 121
Τα ομηρικά επίθετα και οι αφηγηματικές καταστάσεις (Summary) 135
Oivind Andersen, Allusion and the Audience of Homer 137
Ο υπαινιγμός και το ακροατήριο του Ομήρου (Summary) 148
Georg Danek, Odysseus and the Bow 151
Ο Οδυσσέας και το τόξο (Summary) 163
Απόστολος Ν. Αθανασάκης, Η κοσμογεωγραφία του Κάτω Κόσμου στην
Οδύσσεια: τότε και τώρα 165
The Cosmography of the Nether World in the Odyssey: Then and Now 183
Brigitte Mannsperger, Die Neuen Ausgrabungen in Troia und ihr Einschluß
auf die Homerforschung 187
Οι νέες ανασκαφές στην Τροία και η επίδρασή τους στην ομηρική
έρευνα (Summary) 198
Hans Schwabl, Zur Funktion einer Motivwiederholung in der Odyssee
(α 358, λ 352, φ 352) 201
Η λειτουργία ενός θέματος που επαναλαμβάνεται στην Οδύσσεια
(α 358, λ 352, φ 352) 216
Françoise Lêtoublon, Η περιγραφή στην Οδύσσεια ή το βλέμμα του Οδυσσέα 219
La description dans l?Odysée ou le regard d?Ulysse (Summary) 234
Alexandra Zervou, Transformations textuelles et germs prédramatiques dans
l?Iliade et l?Odyssée 239
Κειμενικές μεταμορφώσεις και προδραματικά σπέρματα στην Ιλιάδα και
στην Οδύσσεια (Summary) 259
Φάνης Ι. Κακριδής, Ο δεύτερος γάμος της Πηνελόπης 263
Penelope?s second Marriage (Summary) 275
Naoko Yamagata, Odyssean Parenthood 277
Η γονική μέριμνα στον Όμηρο (Summary) 280
Ευάγγελος Β. Αλεξίου, Η παρουσία του Ομήρου στο έργο του Ισοκράτη.
παιδεία και πολιτική προπαγάνδα 283
Homer bei Isokrates. Paideia und politische Propaganda (Summary) 295
Ελένη Παλαντζά, Ομηρικά ζευγάρια στον Αλκαίο. Ψόγοι και εγκώμια 299
Homeric Couples in Alcaeus. Psogoi and Enkomia (Summary) 309
Gundrun Schandl, Homerischer Epengesang 313
Ομηρικό τραγούδι (Summary) 321
Odysseus Tsagarakis, Teiresias or Circe? 323
Τειρεσίας ή Κίρκη; (Summary) 334
Irad Malkin, Geometric Ithaca, Odysseus and Hellenism 335
Γεωμετρική Ιθάκη, Οδυσσέας και ελληνισμός (Summary) 348
Marcello Gigante, L?Odissea tra Pompei e Ercolano 349
Η Οδύσσεια στην Πομπηία και το Ερκολάνο (Summary) 364
Alessandra Buonajuto, Lo spazio geografico delle Sirene 367
Ο γεωγραφικός χώρος των Σειρήνων (Summary) 380
Γιάννης Αναστασίου, Υπέρβαση του σχεδίου του έπους και επαναστροφή 383
Exceeding the Draft of the Epic and Return (Summary) 395
Φρόσω Κλαμπανιστή, Μορφές κίνησης στο έπος 397
Forms of Movement in the Epos (Summary) 405
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ / INDICES
α΄ Γενικό ευρετήριο 407
β΄ Ομηρικά χωρία 426
 

 
  Already viewed

ΟΜΗΡΙΚΑ / Homerica : ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (1-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996) / Proceedings of the 8th International Symposium on the Odyssey

by:

  • ISBN-13: 9789608509337 / 978-960-85093-3-7
  • ISBN-03: 9608509335 / 960-85093-3-5
  • Centre for Idyssean Studies / ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Ithaca / ΙΘΑΚΗ, 1998

SOLD