Shopping Cart : is empty
Home   |    Etudes Laconiennes / ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ / ISSN 1105-0349  

ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 : ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α' - ΜΕΛΕΤΕΣ

by: ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ν.Β.

SOLD
 
Category: Etudes Laconiennes / ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ / ISSN 1105-0349
Code: 20441
Publisher: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Publication Date: 2009
Publication Place: ΑΘΗΝΑ / Athens
Binding: Paper
Pages: 696
Book Condition: New
Comments: Etudes Laconiennes, Annexe 17 / ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ / 5 TOMOI / 5 Vols. Set.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ A΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .............................................................................................. vii-x

ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................................................xi-xii

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ..................................................................................................xiii-xv

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΜΟΥ Α΄............................................................xvii-xviii

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ :

1. Ἅγιος Παντελεήμων Μπουλαριῶν ................................................................1-38

ΕΕΒΣ ΛΖ΄ (1969-1970), 437-458, εἰκ. 1-20.

2. Δεόμενοι ἅγιοι ἐπὶ τοῦ τεταρτοσφαιρίου ἁψῖδος εἰς ἐκκλησίας

τῆς Μέσα Μάνης..................................................................................... 39-47

ΑΑΑ IV, 2 (1971), Σκινδάλαμοι, 232-240.

3. Νικήτας Μαρμαρᾶς .......................................................................................49-88

Δωδώνη, ΕΕΦΣΠΙ Α΄ (1972), 21-44, πίν. I-XVI.

4. Ὁ ναὸς τοῦ Ἅϊ-Λέου εἰς τὸ Μπρίκι τῆς Μάνης .......................................89-121

ΔΧΑΕ ΣΤ΄ (1970-1972), 146-168, πίν. 43-52.

5. Ὁ Ταξιάρχης τῆς Χαρούδας καὶ ἡ κτιτορικὴ ἐπιγραφή του ...............123-155

ΛακΣπ Α΄ (1972), 275-291, πίν. ΙΒ΄-ΚΖ΄.

6. Ἀνάγλυπτος παράστασις βυζαντινοῦ μύθου.........................................157-184

Λειμών, προσφορὰ εἰς τὸν καθηγητὴν Ν.Β. Τωμαδάκην,

ΕΕΒΣ ΛΘ΄-Μ΄ (1972-1973), 659-674, πίν.12-23.

viii Περιεχόμενα

7. Ἄγνωστα γλυπτὰ τῆς Μάνης ἀποδιδόμενα στὸ μαρμαρᾶ

Νικήτα ἢ στὸ ἐργαστήρι του...............................................................185-202

ΔΧΑΕ Η΄ (1975-1976), 19-28, πίν.6-13.

8. Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ μαρμάρινου τέμπλου στὴ Φανερωμένη

τῆς Μέσα Μάνης (1079) .....................................................................203-214

ΑΕ 1979, 218-225, πίν. 66-68.

9. Δύο βυζαντινὲς ἐνεπίγραφες πλάκες ἁγίας Τράπεζας

σὲ ναοὺς τῆς Μεσσηνιακῆς Μάνης ..................................................215-221

Μνήμη. Τόμος εἰς μνήμην Γεωργίου Κουρμούλη, Ἀθῆναι 1980

(1988), 179-185, πίν. 1-2.

10. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Κηπούλας (1265)................223-259

 ΑΕ 1980, 97-118, πίν.24-38.

11. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ δευτέρου στρώματος στὸν Ἅγιο

Νικήτα τῆς Κηπούλας.........................................................................261-286

ΔΧΑΕ Ι? (1980-1981), 239-258, πίν.61-66.

12. Δίκλιτος σταυρεπίστεγος ναὸς βυζαντινῶν χρόνων ...........................287-297

ΑΑΑ ΧΙV, 1 (1982), Σύμμεικτα, 37-46, πίν. 1.

13. Δύο ἐπιγραφὲς ναῶν τῆς Λακωνίας: τοῦ Μιχαὴλ

Ἀρχαγγέλου (1278) στὸν Πολεμίτα τῆς Μάνης καὶ τῆς

Χρυσαφίτισσας (1290) ........................................................................299-316

ΛακΣπ ΣΤ΄ (1982), 44-61.

14. Ὀνόματα ἁγιογράφων σὲ ναοὺς τῆς Μάνης.........................................317-329

ΛακΣπ Ζ΄ (1983), 126-138.

15. Les peintures murales des Saints-Théοdοres à Kaphiοna

(Magne du Pélοpοnnèse)....................................................................331-343

CahArch 32 (1984), 163-175.

Περιεχόμενα ix

16. Ὁ ναὸς τῆς Μεταμορφώσεως στὴ Νομιτζὴ καὶ τὰ

ἀνάγλυπτα ἐπιθήματα τῶν κιόνων του ............................................345-378

Δώρημα στὸν Ι. Καραγιαννόπουλο, Βυζαντινὰ 13 (1985),

599-632.

17. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος στὸν Τσόπακα τῆς Μάνης................................... 379-401

Φίλιον Δώρημα εἰς τὸν Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον,

Πελοποννησιακὰ ΙΣΤ΄ (1985-1986), 241-255, πίν. ΚΓ΄-Λ΄.

18. Ἀπὸ τὴν παλαιοχριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ Μάνη

(Θέματα ἀρχαιολογικὰ-τοπογραφικὰ-δημογραφικά)...................403-417

Ἱστορικογεωγραφικὰ 1 (1986), 15-28, 245.

19. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Καφιόνας.....................................419-427

Βυζάντιον. Ἀφιέρωμα στὸν Ἀνδρέα Ν. Στράτο, Ἀθῆναι 1986,

τ. Ι, 241-249.

20. Παρατηρήσεις στὶς τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰώνα

ποὺ σώζονται στὴ Μάνη (Observations on Wall Paintings of

the Thirteenth Century Surviving in Mani) ......................................429-467

The 17th International Byzantine Congress (Οὐάσινγκτον, 3-8

Αὐγούστου 1986), Major Papers, Νέα Ὑόρκη 1986, 683-721.

21. Ὀνόματα ἁγιογράφων σὲ ναοὺς τῆς Μάνης.

Χεὶρ Ἰωάννου Π.Μ......................................................................................469

ΛακΣπ Η΄ (1986), 383.

22. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἐπιστολῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου

Ἀχρίδος Δημητρίου Χωματιανοῦ .....................................................471-472

Ἱστορικογεωγραφικὰ 2 (1988), Σύμμεικτα, 189-190.

23. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ «Ἁγίου Πέτρου» Γαρδενίτσας ............................473-545

Φίλια ἔπη εἰς Γ.Ε. Μυλωνᾶν, Ἀθήνα 1990, τ. Δ΄, 82-134, πίν. 1-20.

x Περιεχόμενα

24. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Μπρίκι τῆς Μάνης (1708)

μὲ τὰ πολλὰ ἐντοιχισμένα γλυπτὰ ....................................................547-570

Θησαύρισμα. Ἀριστεῖον Πνευματικὸν εἰς τὸν Δικαῖον Β. Βαγιακᾶκον,

ΛακΣπ Ι΄ (1990), 111-134.

25. «Ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν» (Ἰωάν.14,28).............................................571-576

Ροδωνιά. Τιμὴ στὸν Μ.Ι. Μανούσακα, Ρέθυμνο 1994,

τ. 1, 131-134, εἰκ. 1-2.

26. Τὰ ἀνάγλυπτα μαρμάρινα βυζαντινὰ τέμπλα τῆς Μάνης...................577-605

Ἐπίσημοι Λόγοι. Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο

Ἀθηνῶν, τ.32 (1994-1995), Ἀθῆναι 2001, 449-477.

27. Ὁ Σωτήρας τοῦ Οἰτύλου..........................................................................607-616

ΔΧΑΕ ΙΗ΄ (1995), 79-88.

28. Σημειώσεις κυρίως γιὰ τὴν τοιχοδομία καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ

βυζαντινῶν ναῶν τῆς Μέσα Μάνης .................................................617-657

ΛακΣπ ΙΕ΄ (1998), 281-321.

29. Μάνη ...........................................................................................................659-666

Ὁ Θησαυρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, 2000 χρόνια.

 Ἱστορία-Μνημεῖα-Τέχνη, τ.Β΄, πατριαρχεῖα καὶ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες,

Ἀθῆναι 2000, 427-434.

30. Χρονολογημένα βυζαντινὰ γλυπτὰ τῆς Μάνης τοῦ 11ου καὶ

τοῦ 12ου αἰώνα.................................................................................... 667-676

Ἡ βυζαντινὴ γλυπτική. 7ος-12ος αἰῶνες/ La sculpture byzantine.

VIIe-XIIe siècles, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου (Ἀθήνα, 6-8

Σεπτεμβρίου 2000), 2η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων-École

française d? Athènes, ΒCH, Supplément 49 (2008), 409-417, 596.

 
  Already viewed

ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 : ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ. ΤΟΜΟΣ Α' - ΜΕΛΕΤΕΣ

by: ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ν.Β.

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ / Athens, 2009

SOLD